Polityka Prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka BEGAHO Sp z oo. z siedzibą w Medynia Kańczucka 7; 37-220 Kańczuga KRS 0000920467 NIP 7941831576 prowadząca działalność pod nazwą „ENERGYM” przy ul. Jagiellońskiej 4; 37-200 Przeworsk, adres e-mail: silownia@ener-gym.pl numer telefonu do kontaktu 665043823, 
 2. Dane osobowe zbierane przez BEGAHO Sp z oo.. za pośrednictwem strony WWW są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 4. realizacji umowy której jest Pani/Pan stroną,
 5. wykonania obowiązków prawnych ciążących na BEGAHO Sp z oo. (m.in. wynikających z przepisów podatkowych),
 6. korzystanie z usługi formularza kontaktowego na stronie WWW w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną,
 7. możliwości przesłania CV,
 8. przesyłanie informacji handlowych w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną,
 9. Prosimy o podanie i przetwarzamy wyłącznie dane, które są nam niezbędne do celów o których mowa wyżej tzn.:
 10. imię i nazwisko (w przypadku osoby małoletniej za zgodą również imię i nazwisko opiekuna prawnego),
 11. adres zamieszkania,
 12. adres email oraz telefon,
 13. PESEL w tym datę urodzenia.
 14. W celach realizacji usług, wyrażasz dobrowolne i uprzednie zgody. Zgody na marketing możesz cofnąć w każdej chwili.
 15. Twoje Uprawnienia, których dane są przetwarzane przez BEGAHO Sp z oo.:
 16. prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych z systemów),
 17. prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu,
 18. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 19. prawo do uzupełniania i żądania korekty danych,
 20. prawo do złożenia skargi do UODO.
 21. Czas przechowywania danych Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez BEGAHO Sp z oo. przechowywanie trwa 5 lat, chyba że zgoda zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić BEGAHO Sp z oo. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.