1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin został stworzony dla siłowni „ENERGYM” znajdującej się w Przeworsku przy ulicy Jagiellońskiej 4, prowadzonej BEGAHO Sp z oo. z siedzibą w Medyni Kańczuckiej 7; 37-220 Kańczuga, NIP: 7941831576.
 3. Obiekt świadczy usługi w zakresie siłowni samoobsługowej. Harmonogram oraz cennik znajdują się na stronie internetowej: ener-gym.pl
 4. Klient ma prawo do korzystania z usług „ENERGYM” w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu.
 5. Siłownia czynna jest 7 dni w tygodniu od godziny 5:00 do godziny 24:00. Siłownia zastrzega sobie prawo, iż może być ona nieczynna w okresie świątecznym oraz w przypadkach spowodowanych koniecznością przeprowadzenia napraw i remontów, jak również zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia siłowni.
 6. W siłowni nie przebywa personel.
 7. Siłownia jest obiektem monitorowany z wyłączeniem szatni i łazienek przy pomocy sieci kamer przemysłowych. Monitoring na terenie obiektu prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz do weryfikacji prawidłowego korzystania z usług siłowni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Członkostwo
 2. Korzystający z usług siłowni są zobowiązani do wykupienia za pośrednictwem strony internetowej ener-gym.pl lub dedykowanej aplikacji ENERGYM do pobrania ze sklepu app store lub google play, jednego z karnetów po cenie zgodnej z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu i zgody na wejście do siłowni jest zapoznanie się z jego regulaminem, co użytkownik potwierdza akceptując go za pomocą systemu internetowego.
 3. Wejście na teren siłowni możliwe jest wyłącznie za pomocą wygenerowanego przez aplikację kodu (w przypadku osób posiadających karnet) lub za zgodą pracownika (w przypadku wejść jednorazowych i pokazowych). W celu wejścia do obiektu konieczne jest posiadanie przy sobie aktywnego telefonu komórkowego z aktywnym kodem QR.
 4. W związku wykorzystaniem do wejścia urządzenia z czytnikami weryfikacyjnymi wejście do siłowni odbywa się za pomocą czytnika indywidualnych kodów OR. Każdy klubowicz uzyskuje swój indywidualny kod OR po zakupie wybranego karnetu. Każdy proces wejścia jest monitorowany kamerami. Każda próba niewłaściwego wejścia do obiektu lub wpuszczenia osób nie uprawnionych do wejścia skutkować będzie zgłoszeniem tego faktu na Policję oraz zablokowaniem konta Klienta uniemożliwiającym korzystanie z usług siłowni, bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany karnet.
 5. Wszystkie karnety wydawane przez siłownię są karnetami imiennymi i uprawniają do korzystania z usług siłowni wyłącznie osoby, których dane są umieszczone na karnecie. Udostępnienie karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie regulaminu.
 6. Z siłowni mogą korzystać osoby zdrowe, które ukończyły 18 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać siłowni wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej opiekuna lub po wyrażeniu przez przedstawiciela ustawowego  pisemnej zgody na samodzielne korzystanie z siłowni. Zgoda winna być wyrażona w formie pisemnej i złożona u pracownika siłowni.
 7. Korzystanie z siłowni wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Klient korzysta z urządzeń znajdujących się na terenie obiektu na własną odpowiedzialność. Siłownia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody Klientów, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałych z winy Klienta. Klient korzysta z siłowni na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod jej adresem żadnych roszczeń z tytułu uszkodzeń ciała lub utraty zdrowia.
 8. Klient oświadcza, że znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na korzystanie z usług świadczonych przez ENERGYM oraz że brak jest przeciwwskazań dotyczących stanu zdrowia, dla których Klient nie mógłby korzystać z usług siłowni. Klient, który bierze udział w zajęciach grupowych robi to na własną odpowiedzialność.
 9. Klient siłowni korzysta z siłowni na własna odpowiedzialność. Klient ma obowiązek indywidualnego ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się członkom siłowni wykonanie odpowiednich badań lekarskich oraz zasięgnięcie opinii lekarza celem uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku jakichkolwiek przeciwskazań do korzystania z siłowni. W związku z powyższym siłownia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy czy też choroby które będą skutkiem niewłaściwego wykonywania ćwiczeń przez Klienta.
 10. Z uwagi na fakt, iż podczas ćwiczeń z wolnymi ciężarami niezbędna jest asekuracja w przypadku przebywania na siłowni w pojedynkę zabrania się wykonywania tego typu ćwiczeń.
 11. Czas korzystania z obiektu w ramach wykupionego karnetu jest nielimitowany w godzinach jego otwarcia.
 12. Siłownia nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.
 • Zasady korzystania z siłowni
 1. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.
 2. Zabrania się przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków bądź też innych substancji jak również przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 3. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych, z wyłączeniem napojów. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
 4. Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń w siłowni).
 5. W siłowni bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się przyszło do siłowni – z czystą podeszwą. Na zajęciach fitness i ćwiczeniach w siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Zabronione jest ćwiczenie na siłowni w klapkach.
 6. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt na adres mailowy: silownia@ener-gym.pl telefonicznie pod numer +48 665-043-823 lub w wiadomości przez aplikację Facebook lub Instagram
 7. W przypadku skorzystania ze sprzętu, którego stan techniczny lub wygląd budzi wątpliwości użytkownika, a które to zastrzeżenia nie zostały uprzednio zgłoszone pracownikom siłowni, na użytkowniku spoczywać będzie odpowiedzialność za powstałe szkody.
 8. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo innych uczestników, poszanowanie sprzętu i sali. Za wszelkie szkody powstałe na terenie obiektu z winy użytkownika odpowiada użytkownik.
 9. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym. Za wszystkie szkody, będące działaniem wandalizmu lub nieprawidłowego korzystania z obiektu, spowodowane przez osoby korzystające z obiektu do 18 roku życia, odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.
  W przypadku osób pełnoletnich konsekwencje prawne, jak i finansowe ponosi dany użytkownik.
 10. Wszystkie osoby korzystające z obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu, instrukcji korzystania z wszelkich urządzeń oraz zaleceniom
  i wskazówkom pracowników siłowni.
 11. Osoby naruszające porządek, postanowienia regulaminu, obowiązujących instrukcji urządzeń treningowych oraz te, które nie podporządkowują się zaleceniom i wskazówkom pracowników siłowni, mogą być z niego usuwane.
 12. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do siłowni, a także za szkody wyrządzone przez Członka siłowni osobom trzecim.
 13. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zajęciach grupowych poprzez zapisanie się na nie w aplikacji internetowej znajdującej się na stronie ener-gym.pl.
 14. Siłownia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych –fitness jeżeli liczba zainteresowanych osób nie będzie przekraczać 4 osób. Siłownia zastrzega sobie również prawo do zmian harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzące zajęcia.
 15. Wnoszenie i korzystanie na terenie siłowni z własnego sprzętu sportowego może odbywać się wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela obiektu.
 16. Treningi personalne na terenie obiektu, mogą prowadzić jedynie trenerzy współpracujący. Trenerzy zewnętrzni nie mają zezwolenia na prowadzenie treningów personalnych na terenie obiektu. Karnet przez nich posiadany nie uprawnia do prowadzenia takowych treningów. W przypadku przypuszczenia pracownika personelu, o prowadzeniu treningu personalnego przez trenera zewnętrznego, ma on prawo do przerwania ćwiczeń i wyproszenia użytkownika z terenu obiektu.
 1. Zasady korzystania z szafek
 2. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w miejscu do tego przeznaczonym tzw. szatni.
 3. Szafki zabezpieczane są przy użyciu kluczyka. Klient odpowiada za swoje rzeczy zostawione w siłowni.
 4. Klient może jednocześnie korzystać wyłącznie z jednej szafki.
 5. Członek siłowni wybiera dostępną szafkę według swego uznania.
 6. Szafki są jedynym miejscem na terenie obiektu przeznaczonym do przechowywania rzeczy.
 7. W szafkach można przechowywać wyłącznie przedmioty służące i niezbędne do korzystania z siłowni, tj.: odzież zmienną, kosmetyki przeciętnej wartości, ręcznik, obuwie przeciętnej wartości itp.
 8. Szafki na terenie szatni nie posiadają zabezpieczeń gwarantujących zabezpieczenie przedmiotów wartościowych.
 9. Za zabezpieczenie szafki kluczem odpowiada Członek siłowni.
 10. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została prawidłowo zamknięta za pomocą klucza. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy.
 11. Po zakończeniu korzystania usług siłowni szafkę należy opróżnić i pozostawić otwartą (pozostawić kluczyk w drzwiczkach szafki).
 12. Właściciel siłowni oraz jej obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz wszelkie przedmioty wartościowe (gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy itp.) przyniesione na teren siłowni.
 13. W przypadku pozostawienia przez Klienta korzystającego z szafki po zakończonym treningu szafki zamkniętej zostanie ona otwarta, a rzeczy w niej pozostawione będą przechowywane przez siłownię wyłącznie do godzin jej zamknięcia w tym dniu. Po tym terminie rzeczy te będą chowane do worków i przechowywane w magazynie siłowni na koszt użytkownika. W przypadku nieodebrania rzeczy przez użytkownika w terminie 7 dni od daty ich pozostawienia, rzeczy te będą utylizowane lub (w przypadku telefonów, dokumentów i kart płatniczych) przekazywane na Komendę Policji.
 1. Reklamacje
 2. Klient może składać reklamacje dotyczące siłowni i jej funkcjonowania za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres silownia@ener-gym.pl.
 3. Składając reklamację Klient zobowiązany jest:
 4. podać imię i nazwisko oraz PESEL (w przypadku jego braku – adres zamieszkania);
 5. dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące siłowni lub jej funkcjonowania, ze wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji;
 6. ENERGYM zobowiązana jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia.
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany wiadomością elektroniczną wysłaną na adres, z którego wpłynęła reklamacja.

Odstąpienie od umowy w przypadku jej zawarcia przez Internet

1. W przypadku zawarcia umowy przez stronę www Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie w Klubie mailowo lub listownie, w terminie czternastu dni od dnia zakupu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym.

2. W związku z prawem do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, Klient może rozpocząć korzystanie z usług po upływie 14 dni od momentu zawarcia umowy.

3. Klient może rozpocząć korzystanie z usług przed upływem 14 dni, jeżeli wyraził takąchęć poprzez:

a. wybranie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia na stronie internetowej podczas zapisu;

W takim przypadku, jeżeli Klient odstąpi od umowy w 14 dniowym okresie, zostanie obciążony opłatą za korzystanie z usług w okresie poprzedzającym odstąpienie od umowy, proporcjonalnie do okresu korzystania z usług. Opłata ta zostanie potrącona przez Energym z należności podlegających zwrotowi na rzecz Klienta.

4. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli Klient pojawił się w Energym i podpisał Deklarację Członkowską.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a strony umowy zwracają sobie wzajemnie wszystko, co sobie świadczyły, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

6. Energym dokonuje zwrotu należności osobie, która skutecznie odstąpiła od umowy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia.

 Rodo

 1. Administratorem danych osobowych jest BEGAHO S p z oo. z siedzibą w miejscowości Medynia Kańczucka 7; 37-220 Kańczuga Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach: – realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), – obsługi zapytań związanych realizacją usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO), – obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), – przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usługi.
 4. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora świadczący usługi związane z obsługą procesu przyjmowania zamówień lub archiwizowania oświadczeń.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 • Zapisy końcowe
 1. Przedmiotowy regulamin dostępny jest w siłowni oraz na stronie internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Wykupienie karnetu oznacza zapoznanie się z treścią regulaminu i przestrzeganiem zawartych w min zasad.